IceCube Summer Student Program 2022

รายงานโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์
1.น.ส. เกล็ดทราย ภูผาคุณ (ดาวน์โหลด)
2.น.ส. สิดารัศมิ์ คำภักดี (ดาวน์โหลด)

นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 และ นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ (IceCube Summer Student Program) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ร่วมเดินทางด้วย

(ซ้าย) น.ส. เกล็ดทราย ภูผาคุณ (กลาง) น.ส. สิดารัศมิ์ คำภักดี (ขวา) ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล
รูปภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวป์ (IceCube Summer Student Program) เกิดขึ้นจากหน่วยงาน Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center (WIPAC) สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ของไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 คนต่อปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีแรก ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นจึงขอทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสรุปการคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีนักวิจัยโครงการความร่วมมือไอซ์คิวบ์ด้านพัฒนากำลังคนวิจัย จำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์สาขาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยไอซ์คิวบ์ในประเทศไทยนำทีมโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ ถ่ายรูปกลุ่มร่วมกันกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรนินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์