Bootcamp 2022

โครงการบูธแคมป์ของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน
(Neutron Monitor Bootcamp)
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP)

กำหนดการ (ดาวน์โหลดไฟล์)